+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Informacje o projekcie


Tytuł projektu:
"System informacji i komunikacji w zakresie edukacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej"

Realizowany w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR, Działanie 2.6 pt. "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach

Strona projektu:
www.spawcity.is.gliwice.pl (SPAWCITY)


Źródła finansowania projektu:
Europejski fundusz Społeczny - 75 %
Budżet państwa - 25 %


Okres realizacji projektu: 1.04.06 - 31.03.2008r.


Koordynator projektu: mgr inż. Adam Pilarczyk
Tel.: 032/231-00-11 wewn. 209
e-mail: adam.pilarczyk@is.gliwice.pl


Cel Projektu
Celem projektu jest rozwój wiedzy i kwalifikacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących, mających wpływ na innowacyjność i konkurencyjność produkcji przedsiębiorstw branży spawalniczej. Cel zostanie zrealizowany poprzez ułatwienie dostępu do informacji o wymaganiach europejskich i międzynarodowych w zakresie edukacji wymienionego personelu.


System ten obejmuje:

 • bazę danych Dyrektyw, norm zharmonizowanych, wytycznych oraz norm wyrobu w części dotyczącej szkolenia i kwalifikowania personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących.
 • bazę danych jednostek i form edukacji dostosowanych do wymagań międzynarodowych
 • zintegrowany system "Ścieżek edukacji i certyfikacji"
 • system komunikacji poprzez internet zapewniający dostęp do sieci jednostek kształcących według wymagań międzynarodowych oraz ciągły rozwój wiedzy poprzez newslettery, pytania-odpowiedzi

Beneficjenci ostateczni projektu to przedsiębiorstwa działające w obszarze przetwarzania materiałów, w tym zaawansowanych, inżynierii materiałowej, energetyki, pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, metalowych wyrobów gotowych ochrony środowiska, maszyn i urządzeń.


Uzasadnienie realizacji projektu
Spawanie jest procesem specjalnym, wymagającym ścisłego przestrzegania ostrych przepisów i procedur postępowania. Wymagane są udokumentowane odnawiane kwalifikacje personelu. Wymagania te są zróżnicowane w zależności od przeznaczenia i poziomu bezpieczeństwa konstrukcji. Duża ilość warunków, norm i wytycznych dotyczących personelu spawalniczego oraz personelu badań nieniszczących powoduje, że firmy, szczególnie te z grupy MSP, są zagubione i nie wiedzą co mają robić, aby sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku.
Kolejną kwestią uzasadniającą celowość realizacji projektu to powiązanie dotychczasowych kwalifikacji personelu spawalniczego personelu badań nieniszczących z nowym systemem. Część posiadanych już kwalifikacji jest uznawana przez nowy system edukacji i dana osoba może rozpocząć kształcenie w nowym systemie nie od początku, ale od określonego modułu. Dla wielu firm, są to zagadnienia nowe i trudne do usystematyzowania. Przewidziany do realizacji projekt określi działania "krok po kroku", jakie mają podejmować przedsiębiorstwa branży spawalniczej na terenie całego kraju, aby spełnić europejskie i międzynarodowe wymagania w zakresie kwalifikacji personelu spawalniczego i personelu badan nieniszczących.


Zakładane rezultaty projektu
Rezultaty "twarde" obejmują:

 • bazę danych Dyrektyw UE, norm zharmonizowanych, wytycznych oraz norm wyrobu zawierających wymagania w zakresie szkolenia i kwalifikowania personelu spawalniczego,
 • bazę danych jednostek i form edukacji w zakresie szkolenia personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących odpowiadających wymaganiom europejskim i międzynarodowym
 • zintegrowany system ścieżek edukacji i certyfikacji w zakresie personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących "
 • internetowe centrum kontaktowe oraz serwis www.

Rezultaty miękkie obejmują:

 • wzrost poziomu wiedzy oraz motywacji do inwestycji w edukację personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących właścicieli przedsiębiorstw branży spawalniczej, w tym szczególnie MSP
 • wzrost poziomu kwalifikacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wytwarzanych przez nie wyrobów spawanych na rynku krajowym i rynku międzynarodowym
 • zwiększenie umiejętności korzystania z technik informatycznych

Wymienione rezultaty stanowią wartość dodaną projektu. Rozwój społeczeństwa informacyjnego nastąpi w wyniku wdrożenia specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego tworzenie baz danych i utrzymywanie serwisu informacyjnego oraz zarządzającego monitorującego jego działanie.